Diller

Ders İçerikleri

Birinci Yıl Güz Dönemi

MLY 101 İktisada Giriş-I (3-0) 3

Bu derste; İktisadın Temel İlkeleri, Temel Ekonomik Problemler, Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisine Giriş, Tüketici Dengesi, Firma Teorisi gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Yayıncılık, İstanbul, 2006.

 

MLY 103 Matematik-I (3-0) 3

Bu derste; cebire giriş, denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlar gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Matematik Analiz ve Uygulamaları, Elimhan Mahmudov, Papatya Yayıncılık, İstanbul 2002.

 

MLY 105 Genel Muhasebe-I (3-0) 3

Bu derste; Muhasebenin Temel Kavramları ve Yöntemleri, Bilanço, Gelir Tablosu, Kâr-Zarar Tablolarının Düzenlenmesi gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınevi, 2011.

 

MLY 107 Bilim Felsefesi (3-0) 3

Bu derste; bilimin niteliği, bilimsel metodun epistemolojik temelleri ve bilimsel kuramların doğruluğu ve kesinliği hakkındaki tartışmalar ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Bilim Felsefesine Giriş, Karel Lambert-Gordon J. Brittan, Jr, Nobel Akademik Yayıncılık, 2011.

 

MLY 109 Hukuka Giriş (3-0) 3

Bu derste; sosyal kurallar ve hukuk kuralları, hukuki yaptırım, pozitif hukukun kaynakları, kanunlaştırma hareketleri, Türkiye'de kanunlaştırma hareketleri, içtihat hukuku, pozitif hukukun kolları, kamu hukuku ve özel hukukun dalları, hukukun temeli, kanunların uygulanması, kanunların geçmişe dokunması durumu, kanunların anlam bakımından uygulanması; hukuksal ilişkiler ve haklar, hakların türleri, hak sahibi, tüzel kişilerin nitelikleri ve doğuşları, tüzel kişilerin türleri, hakkın konusu, kazanılması ve kaybedilmesi, hukuksal eylemler ve işlemler, hukuksal işlemlerin türleri, hakların korunması ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Hukukun Temel Kavramları, Fatih Bilgili ve Ertan Demirkapı, Dora yayım, 2015.

 

ENF 101Temel Bilgi Teknolojileri (3-0) 3

Bu derste; Bilgisayar Yapıları, Donanım ve Yazılım, Windows İşletim Sistemi, Kelime İşlem ve İnternet. Windows İşletim Sistemi, Excel, Problem Çözme; İstatistik İlgili Problemlerin Bilgisayar Destekli Çözümü gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Temel Bilgi Teknolojileri, Ömer Akgöbek, Beta Basım Yayım, 2004.

 

TRD 109 Türk Dili-I (2-0) 2

Bu derste; Türk Dili Hakkında Genel Bilgiler, İmla kuralları, Sesbilgisi, Biçimbilgisi, Sözdizimi, Okuryazarlık Türleri, Heceleme ve Noktalama Kuralları gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Türk Dil Bilgisi, M. Ergin, Bayrak Yayınları, 2004.

 

YDİ 107Yabancı Dil-I (İngilizce) (2-0) 2

Bu derste; İngilizce ’de Zamanlar, Cümle Yapıları, Zaman Serileri, Kelime Bilgisi, Düzensiz fiil, Düzensiz fiil, Genel terimler, Deyimler, Dinleme, Konuşma, Basit konuşma pratikleri, Gramer, Öğrenilenleri uygulama, Öğrenilenleri uygulama gibi konular ele alınacaktır.

Ders kitabı: Building Skills For Proficiency, Cesur Öztürk, Pelikan Yayınları, 2011.

 

Birinci Yıl Bahar Dönemi

MLY 102 İktisada Giriş-II (3-0) 3

Bu derste; temel makroekonomik konular, devlet politikaları, Milli Gelir, Gelir Belirleme Teorisi, Ekonomik Büyüme, İşsizlik, Makro Ekonomik Problemler ve Para ve Maliye Politikası gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Yayıncılık, İstanbul, 2006.

 

MLY 104 Matematik-II (3-0) 3

Bu derste; limit, türev uygulamaları, fonksiyonların maksimum ve minimum değerleri gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Matematik Analiz ve Uygulamaları, Elimhan Mahmudov, Papatya Yayıncılık, İstanbul 2002.

 

MLY 106 Genel Muhasebe-II (3-0) 3

Bu derste; Banka ve Kasa Hesapları, İleri Düzey Bilanço Analizi, Gelir ve Gider Hesapları gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınevi, 2011.

 

MLY 108 Toplum Bilimi (3-0) 3

Bu derste; sosyolojinin doğuşu ve gelişimi, klasik ve çağdaş sosyoloji kuramları ve temsicileri gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Sosyoloji, Anthony Giddens, Çeviri: Hüseyin Özel ve Cemal Güzel, Ankara, Ayraç Yayınevi, 2000.

 

MLY 110 Anayasa Hukuku (3-0) 3

Bu derste; Anayasa teorisinin başlıca temaları, anayasacılığın anlamı ve yargısı, hukuk devleti, insan hakları teorisi, kuvvetler ayrılığı ve hükümet sistemleri, demokrasi teorisi ve kurumları, siyasal iktidar ve devlet gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Anayasa Hukuku, Şeref Gözübüyük, Turhan Kitabevi, Ankara 2007

 

MLY 112 Genel İşletme (3-0) 3

Bu derste; İşletmenin Temel İlkeleri, İşin Doğuşu, Tarihsel Gelişim ve Diğer Disiplinlerle İlişkiler, İşletmenin Amacı, Ekonomik Bakış Açısı ve Sınıflandırma, İş Tasarımı, Tasarımın Nedenleri, İşletme Maliyetleri, İşletme Gelirleri, Verimlilik. İş Dünyasını Tanıtıcı Araştırmalar, Devlet ve Toplum, Temel İşletme Fonksiyonları ve Aralarındaki İlişkiler, Üretim, Finans, Pazarlama, Araştırma ve Geliştirme gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: İşletme Bilimine Giriş, Prof. Dr.Şerif Şimşek, Prof.Dr. Adnan Çelik, Eğitim Kitabevi, 2007.

 

TRD 110 Türk Dili-II (2-0) 2

Bu derste; Geleneksel Ve Modern Dil Bilim Yaklaşımları, Türk Edebiyatına Yönelik Araştırmalar; Dönemler, Hareketler Ve Bireysel Yazarlar, Kültürel Ve Tarihsel Oluşum gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Türk Dil Bilgisi, M. Ergin, Bayrak Yayınları, 2004.

 

YDİ 108 Yabancı Dil-II (İngilizce) (2-0) 2

Yabancı Dil (I) dersinin devamı niteliğinde olan bu ders, öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi (gramer) konularını içermektedir.

Ders Kitabı: English Grammar in Use – Cambridge, Raymond Murphy, 2015.

 

İkinci Yıl Güz Dönemi

MLY 201 Mikro İktisat (3-0) 3

Bu derste; Mikro İktisadın Faaliyet Alanı, Değişim ve Tüketici Dengesi Teorisi, Üretim ve Maliyet Teorisi gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Mikro İktisat, Erdal Ünsal, İmaj Yayıncılık, 2010.

 

MLY 203 Kamu Maliyesi-I (3-0) 3

Bu derste; Kamu maliyesi alanındaki temel ilkeler, kavramlar ve politika araçları; Kamu maliyesinin bilimsel bir disiplin halini alış süreci ve diğer disiplinlerle ilişkisi gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Kamu Maliyesi, Abdurrahman Akdoğan, Gazi Kitapevi, Ankara 2000

 

MLY 205 İstatistik-I (3-0) 3

Bu derste; verilerin düzenlenmesinde ve özetlenmesinde grafik ve tablo yöntemler, toplanma ve dağılma ölçüleri, olasılığa giriş, kombinatoriks, kesikli ve sürekli rastlantı değişkenleri ve olasılık dağılımları, teorik olasılık dağılımları, binom, hipergeometrik, poisson, pascal, geometrik ve normal dağılım gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: İstatistik Yöntemleri, Doç. Murat Karagöz, Ekin Kitabevi Yayınları, 2006.

 

MLY 207 Merkez Bankası ve Hazine İşlemleri (3-0) 3

Bu derste; hazine anlayışı ve gelişimi, hazine fonksiyonları ve kaynakları ile ilgili bilgiler, Merkez Bankacılığı, Hazine ve Merkez Bankası arasındaki ilişkiler, risk yönetimi, borç ofisi, mali sistemi oluşturan piyasalarda kullanılan araçlara ilişkin konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Hazine, Mahfi Eğilmez, Remzi Kitabevi, 2004.

 

MLY 209 Borçlar Hukuku (3-0) 3

Bu derste; Borçlar Kanunu ve özel kanunların düzenlediği sözleşme tipleri, Borçlar Kanunu ile Ticaret Kanunu arasındaki ilişkisini içeren konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Borçlar Hukuku, Safa Reisoğlu, Beta Basım Yayım, 2005.

 

MLY 211 Envanter Bilanço (3-0) 3

Bu derste; temel kavramlar, dönem sonu işlemleri, envanter türleri, dönen varlıkların envanteri, duran varlıkların envanteri, kısa vadeli yabancı kaynakların envanteri, uzun vadeli yabancı kaynakların envanteri, öz kaynakların envanteri, gelir tablosu hesaplarının envanteri, maliyet hesaplarının envanteri, nazım hesapların envanteri gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınevi, 2011.

 

AİT 209 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi-I (2-0) 2

Bu derste; Atatürk İlke ve İnkılâpları, başta Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda rol oynayan kişiler ve mücadeleler, Türk Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyetinin temel felsefesi gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yalçın Toker, Toker Yayınları, 2003.

 

İkinci Yıl Bahar Dönemi

MLY 202 Makro İktisat (3-0) 3

Bu derste; Makro İktisat, Temel Ekonomik Büyüklükler ve Dengeler Üzerindeki Çalışmalar, Milli Üretim, Gelir, Fiyat, Çıktı, Faiz Oranları, Para ve Devlet Bütçesi, Toplam Talep, Toplam Arz, İstikrar Politikaları, Enflasyon ve İşsizlik, Para ve Maliye Politikalarının Rolü gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Makro İktisat, Erdal Ünsal, İmaj Yayıncılık, 2010.

 

MLY 204 Kamu Maliyesi-II (3-0) 3

Bu derste; Kamu maliyesinin ekonomideki yeri, işlevleri ve hacmi, kamu harcamaları, kamu gelirleri, iktisadi ve mali etkileri gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Kamu Maliyesi, Abdurrahman Akdoğan, Gazi Kitapevi, Ankara 2000

 

MLY 206 İstatistik-II (3-0) 3

Bu derste; istatistik bilgisayar uygulamaları, örnekleme, nokta tahmini ve güven aralıkları, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon, ki – kare testleri, zaman serileri ve indeksler, bilgisayar uygulamaları, varyans analizi, maksimin ve minimaks kriterleri, prior ve posterior dağılımları gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: İstatistik Yöntemleri, Doç. Murat Karagöz, Ekin Kitabevi Yayınları, 2006.

 

MLY 208 Devlet Bütçesi (3-0) 3

Bu derste; bütçe kavramı, bütçe ilkeleri ve fonksiyonları, bütçe uygulamaları ile diğer kamu kesimi bütçelerinin uygulamaları, Türkiye'de bütçe süreci, bütçe dokümanı ve ekli cetvelleri, Stratejik Plana dayalı Performans Esaslı Bütçeleme ve Analitik Bütçe sınıflandırması gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Devlet Bütçesi, Osman Pehlivan, Ekim Basım Yayın, 2015.

 

MLY 210 İdare Hukuku (3-0) 3

Bu derste; Türkiye’deki idare hukukunun kaynakları ve temel ilkeleri, merkezi idare ve yerinden yönetim kuruluşlarının yapısı, tek taraflı idari işlemler, idari sözleşmeler, kamu hizmeti idarenin yetki ve sorumlulukları gibi konular ele alınacaktır.

Ders kitabı: İdare Hukuku, Metin Günday, İmaj Yayınevi, 2017.

 

MLY 212 Mali Tablolar Analizi (3-0) 3

Bu derste; mali tabloların düzenlenmesindeki amaç, ilkeler ve açıklamaları, tekdüzen hesap planı, bilanço,  genel kesin mizan, bilanço şablonu, gelir tablosu, mali analiz teknikleri, satışların maliyeti tablosu, net işletme sermayesi değişim tablosu, kar dağıtım tablosu, öz kaynaklar değişimi tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Finansal Tablolar Analizi, Yrd. Doç. Dr. Hasan Bakır, Arş. Gör. Cumhur Şahin, Detay Yayıncılık, 2008.

 

AİT 210 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi-II (2-0) 2

Bu derste; Atatürk İlke ve İnkılapları kapsamında Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu Ve Yeni Oluşumlardaki Temel Amaçlar, Türkiye’nin Modernizasyonu Hakkında Ek Analizler, Cumhuriyet Dönemi Hakkında İleri Düzey Çalışmalar gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yalçın Toker, Toker Yayınları, 2003.

 

Üçüncü Yıl Güz Dönemi

MLY 301 Kamu Ekonomisi (3-0) 3

Bu derste; kamu ekonomisinin işleyişi, kamu ekonomik faaliyetlerinin kuramsal temelleri ve kamu ekonomisine ilişkin temel ilke ve uygulamaların analizi gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Kamu Ekonomisi, Orhan Şener, Beta Basım Yayın, 2017.

 

Mahalli İdareler Maliyesi (3-0) 3

MLY 303 Bu derste; Mahalli idarelerin Türk kamu yönetimindeki yeri, mali yapısı, mahalli idarelerin toplayabileceği vergiler ve harcama yapıları gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Teoride ve Uygulamada Mahalli İdareler Maliyesi, M. Kamil Mutluer, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010.

 

MLY 305 Türk Vergi Sistemi-I (3-0) 3

Bu derste; vergi mükellefiyeti, sorumluluğu, vergi kaçırma, vergi usulü ve vergi hukuku, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Türk Vergi Sistemi, Doğan Şenyüz-Mehmet Yüce-Adnan Gerçek, Ekin Kitabevi, 2017.

 

MLY 307 Maliyet Muhasebesi (3-0) 3

Bu derste; maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar, maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları, maliyet merkezleri, maliyet dağıtım yöntemleri, üretim maliyetlerinin belirlenmesi gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Maliyet Muhasebesi, Ali İhsan Akgün, Ekin Yayınevi, 2017.

 

MLY 309 İktisadi Düşünceler Tarihi (3-0) 3

Bu derste; İktisadi Akımlar ve temsilcileri, Marjinalizm ve Maksimizasyon İlkesi, Neo-Klasik Maliyet, Talep ve Arz Teorileri, Neo-Klasik Dağıtım Teorileri, Genel Denge ve Refah Ekonomileri, Neo-Klasik Para ve Döngü Teorileri, Neo-Klasik Yabancı Ticaret Teorileri, Keynesyen Makro Ekonomik Teori gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: İktisadi Düşünceler Tarihi, Neşe Erim, Palme Yayıncılık, 2007.

 

MLY 311 Maliye Tarihi (3-0) 3

Bu derste; Maliye biliminin tarihsel süreç içindeki gelişimi, mali kavramlar ve olayların tarihsel açıdan değerlendirilmesi gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Filiz Giray, Maliye Tarihi, Ekim Basın Yayın, 2016.

 

MLY 313 Para Teorisi ve Politikası (3-0) 3

Bu derste; para teorisi ve kaynakları, tarihsel süreçte paranın kullanım alanı bulması, para çeşitleri, paranın fonksiyonları, para arz ve talebi, faiz ve para piyasaları, para teorileri, iktisadi akımların para ile ilgili görüşleri gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Para Teorisi ve Politikası, İlker Parasız, Ezgi Kitabevi Yayınları, 2007.

 

MLY 315 Finansal Krizler (3-0) 3

Bu derste; mali krizlerin sebepleri ve sonuçları, tarihsel boyutu, iktisadi akımlar çerçevesinde değerlendirmeleri gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Finansal Krizler ve Türkiye, Fatih Özatay, Doğan Kitapçılık, 2001.

 

MLY 317 Finansal Yönetim (3-0) 3

Bu derste; Fon Analizi, Paranın Zaman Değeri, Faiz Oranları, Risk ve Getiri, Kar Hissesi Politikası, Sermaye Bütçesi gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Finansal Yönetim, Prof. Dr. Sudi Apak, Dr. Engin Demirel, Papatya Yayıncılık, 2007.

 

MLY 319 Siyaset Bilimi (3-0) 3

Bu derste; siyaset biliminin konusu, temel kavramları, siyasi iktidarın tanımı ve araçları, egemenlik teorileri, devlet, anayasa ve demokrasi, siyasal ideolojiler, siyasi partiler ve siyasi güçler, seçim sistemleri ve Türkiye uygulamaları gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Siyaset Bilimi, Ahmet Taner Kışlalı, İmge Yayım, 2007.

 

MLY 321 İktisat Politikası (3-0) 3

Bu derste; iktisat politikası teorileri, tarihsel süreci, ekonomi planlaması gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Ekonomi Politikası, Mahfi Eğilmez-Ercan Kumcu, Remzi Kitabevi, 2013.

 

Üçüncü Yıl Bahar Dönemi

MLY 302 Maliye Politikası (3-0) 3

Bu derste; Maliye Politikasının Etkinliği, Ekonomik İstikrarın Sağlanmasında Maliye Politikası Araçları, Ekonominin Genel İstikrarı Üzerinde Para ve Maliye Politikalarının Göreceli Etkinliği, Enflasyon ve Maliye Politikası, Stagflasyon ve Maliye Politikası, Bütçe Açığı Problemi, Türkiye’nin Ekonomik İstikrar Problemi ve İlgili Politikalar, Ekonomik Kalkınma İçin Maliye Politikaları ve Türkiye’nin Ekonomik Kalkınma Problemi gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Maliye Politikası, Prof. Dr. İsmail Türk, Sevinç Yayınevi, 1989.

 

MLY 304 Devlet Borçları (3-0) 3

Bu derste; devlet borçlarının temel özellikleri ile ekonomik ve sosyal hayattaki önemi ve yeri gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Devlet Borçları, Imf, Dünya Bankası ve Türkiye, İbrahim Halil SUGÖZÜ, Nobel Yayın Dağıtım, 2009.

 

MLY 306 Türk Vergi Sistemi-II (3-0) 3

Bu derste; Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Damga Vergisi, Gümrük Vergisi, Belediye Vergileri, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Türk Vergi Sistemi, Doğan Şenyüz-Mehmet Yüce-Adnan Gerçek, Ekin Kitabevi, 2017.

 

MLY 308 Uluslararası İktisat (3-0) 3

Bu derste; Mutlak Üstünlükler Teorisi, Ricardian Ticaret Modeli, Alternatif Ticaret Teorileri, Açık Ekonomi Gerekleri, Uluslararası Ekonomide Genel Denge ve Refah Analizi, Bütünleşme Hareketleri, Uluslararası Ödemeler Dengesi, Döviz Kuru Teorileri gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Uluslararası İktisat, Halil Seyitoğlu, Güzem Can Yayınları, 2009.

 

MLY 310 İktisat Tarihi (3-0) 3

Bu derste; ekonomilerin performanslarında ve yapılarında zaman içinde meydana gelen önemli değişikler, toplumun siyasi ve ekonomik kurumları, teknolojisi, demografik durumu ve ideolojisi, ekonomide uzun dönemdeki değişmelerin kaynağı, mülkiyet hakları, ekonomik kaynaklar üzerinde devlet kontrolü gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Dünya İktisat Tarihi, Abdullah Mesud Küçükkalay, Beta Basım Yayım, 2016.

 

MLY 312 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar(3-0) 3

Bu derste; başlıca Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar ve organizasyonlar yapıları, ekonomiye etkileri, Türkiye’nin de içinde bulunduğu uluslararası kuruluşlar ve Türkiye’nin bu kuruluşlarla ilişkileri gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Uluslararası İktisadi Kuruluşlar, Nevzat Güran, İsmail Aktürk, 1995.

 

MLY 314 Para ve Banka (3-0) 3

Bu derste; paranın tanımı, fonksiyonları ve özellikleri, para miktarı, para rejimlerini, parasal kesimi, para arzı-talebi teorileri, faiz teorileri, ödemeler dengesi, para politikası, makro ekonomik genel denge ve para arasındaki ilişki gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Para-Banka ve Finansal Sistem, Ekrem Erdem, Detay Yayıncılık, 2017.

 

MLY 316 Ticaret Hukuku (3-0) 3

Bu derste; Ticari İşletme Hukuku, Ticari İşletme, Ticari İş, Ticari Yargı, Tacir, Ticaret Sicili, Tacir Yardımcıları, Marka, Haksız Rekabet, Ticari Defterler, Şirketler Hukuku, Adi Şirket, Kolektif Şirket, Anonim Şirket, Limited Şirket gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Ticaret Hukuku, Ayşe Sumer, Beta Yayınları, 2015.

 

MLY 318 Siyasal Düşünceler Tarihi (3-0) 3

Bu derste; siyasal örgütlenme biçimi, devletin varlığı, siyasal otorite gibi konular Antik dönem, Orta Çağ, modern dönem, neo-modern dönem ve postmodern dönem kapsamında ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Siyasal Düşünceler Tarihi, Hamit Emrah Beriş-Fatih Duman, Orion Kitabevi, 2016.

 

MLY 320 AB ve Mali Uyum (3-0) 3

Bu derste; Avrupa Birliği’nin mali sistemi hakkında temel kavramlar ve teorik bilgiler, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile mali uyumu gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Avrupa Birliği ve Türkiye, Nurettin Bilici, Seçkin Yayıncılık, 2013.

 

MLY 322 Stratejik Yönetim (3-0) 3

Bu derste; Temel Kavramlar, Stratejik Yönetim süreci ve modeli, Stratejik vizyon ve misyonun geliştirilmesi, stratejinin oluşturulması, Stratejide Düzeyler, Strateji ve Rekabet Avantajı, Genel Strateji, Dikey Bütünleşme Stratejileri, İşbirliği Stratejileri, Savunmacı ve Saldırgan Stratejiler, Strateji Oluşturma, Analitik Tekniklerle Alternatif Strateji Geliştirme, Strateji Seçiminin Boyutları ve Strateji Seçim Politikaları, Yeni Oluşan Endüstrilerde Strateji ve Politikalar, Olgun Endüstrilerde Strateji ve Politikalar, Parçalı Endüstrilerde Strateji ve Politikalar, Gerileyen Sektörlerde Strateji ve Politikalar, Uluslararası Pazarlarda Strateji ve Politikalar, Stratejinin Uygulanması, gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Çağdaş Stratejik Yönetim, Akın Marşap, Nobel Akademik Yayıncılık, 2017.

 

Dördüncü Yıl Güz Dönemi

MLY 401 Vergi Hukuku-I (3-0) 3

Bu derste; vergi hukuku, kaynakları, vergi hukukunun temel kavramları, vergilendirme yetkisi, vergi ödevi, vergi işlemleri gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Abdurrahman Akdağ, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Gazi Kitabevi, 2010.

 

MLY 403 Türkiye Ekonomisi (3-0) 3

Bu derste; Türkiye’de devletçilik ve sonrası, hızlı toplumsal dönüşüm, planlı gelişme, ekonomi politikasında köklü değişim, dışa açık büyüme, parasal politika ve gelişmeler, kamu kesimi ekonomisi, sermaye kaynaklarının kullanımı gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Türkiye Ekonomisi, Nurhan Yentürk, Prof. Dr. Yakup Kepenek, Remzi Kitabevi, 2005.

 

MLY 405 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3-0) 3

Bu derste; Veri Toplama Metotları, Verilerin Değerlendirilmesi, Ekonomik Araştırmalar İçin Anket Tasarımı ve Örnekleme Problemleri, Anketler gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Kazım Özdemir, Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitabevi, 2006.

 

MLY 407 Mesleki İngilizce-I (3-0) 3

Bu derste; maliye biliminde yer alan İngilizce dilbilgisi ve kelimeler, metinleri okuyabilme, soruları cevaplayabilme, yazabilme ve konuşabilme gibi konular ele alınacaktır.

 

MLY 409 Refah Ekonomisi (3-0) 3

Bu derste; Genel Denge ve etkinlik, kısmi denge analizi ve genel denge analizi ayrımı, üretimde etkinlik, mal bileşiminde (dağılımında) etkinlik, etkinlik ve eşitlik, piyasa başarısızlıkları, dışsallıklar, kamu malları gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: S. K. Nath, Refah Ekonomisine Bir Bakış, Akbank Kültür Yayınları, 2007.

 

MLY 411 Proje Yönetim Teknikleri (3-0) 3

Bu derste; Proje tanımı, sınıflandırılması, proje organizasyonu, proje yapı planları, programlama teknikleri, zaman-kaynak-maliyet planlaması, proje risk analizi, proje dokümantasyonu, bilgisayar destekli proje planlaması gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Burhan Albayrak, Proje Yönetimi ve Analizi, Nobel Yayınevi, 2009.

 

MLY 413 Pazarlama (3-0) 3

Bu derste; pazarlama tanımı ve pazarlama ile ilgili kavramlar, pazarlama sistemi, stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazar bölümlemesi, hedef pazar, pazar konumlandırması ve pazarlama bileşimi, pazarlamanın mikro çevresi, pazarlamanın makro çevresi, ürün kavramı ve ürün sınıflandırmaları, ürün yaşam eğrisi ve yeni ürün geliştirme süreci marka, ambalaj, etiket, kalite, garanti fiyat ve fiyatlandırma yöntemleri, fiyat farklılaştırma, psikolojik fiyatlandırma stratejileri, dağıtım kanalı ve kanal üyelerinin işlevleri, dolaylı ve dolaysız dağıtım ve dağıtım kanalında bütünleşme stratejileri, toptancılık, perakendecilik ve fiziksel dağıtım, iletişim süreci ve reklam, satış özendirici araçlar, satış yönetimi ve kişisel satış gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Pazarlama İlkeleri, İsmet Mucuk, Türkmen Kitabevi, İstanbul,2000.

 

MLY 415 Mali Denetim (3-0) 3

Bu derste; mali denetimin konusu ve kapsamı, kamu hizmetleri sunan kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve kontrol sistemleri gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Mali Denetim, Figen Altuğ, Ezgi Kitabevi, 2000.

 

MLY 417 Küresel Kamusal Mallar (3-0) 3

Bu derste; küresel kamusal mallar ve hizmetlerin tanımı, konusu ve kapsamı, finansman yöntemleri gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Küresel Kamusal Mallar ve Finansmanı, Deniz Turan, Dora Yayıncılık, 2010.

 

MLY 419 Uluslararası Finans (3-0) 3

Bu derste; Finansal terimlerin tanımları, Uluslararası finansal piyasalar, Uluslararası Para Sistemi, Döviz ve Para Piyasaları, Piyasalarda Karşılaşılan Riskler, Döviz Kurları, Forward Piyasalar ve İşlem Riski, Ödemeler Dengesi, Uluslararası Sermaye Piyasaları, Uluslararası Para Piyasaları, Faiz ve Döviz Kredisi Swapları, Uluslararası Portföy Yatırımları, Dış Ticaretin Finansmanı, Dış Ticaret Finansman Belgeleri, Yabancı Sermaye Yatırımları, Uluslararası Bankacılık, Uluslararası Para Fonu(IMF), Finansal piyasaların ülkeler arası karşılaştırılması gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Uluslararası Finans, Halil Seyidoğlu, Güzem Can Yayınları, 2016.

 

MLY 421 Güncel Ekonomik Sorunlar (3-0) 3

Bu derste; günümüz dünyasının ve Türkiye’sinin güncel ekonomik sorunları ve çözümü gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Güncel Ekonomik Sorunlar, Yeşim Kubar, Gazi Kitabevi, 2016.

 

Dördüncü Yıl Bahar Dönemi

MLY 402 Vergi Hukuku-II (3-0) 3

Bu derste; vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, vergi yargısı, vergi suç ve cezaları, vergi politikası, vergi icra hukuku gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Abdurrahman Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Gazi Kitabevi, 2010.

 

MLY 404 Uluslararası Maliye (3-0) 3

Bu derste; uluslararası kamu malları ve hizmetleri, uluslararası gelir dağılımı, uluslararası istikrar, uluslararası vergileme yetkisi ve vergi uyumlaştırılması, Avrupa Birliği'nde vergi uyumlaştırılması, gelir vergisinde uluslararası düzeyde işbirliği sağlanması, vergi indirimi yönteminin ekonomik etkileri, uluslararası vergileme ve dış ödemeler bilançosu, uluslararası vergi yükü ve rekabet koşulları, vergi matrahının uluslararası düzeyde saptanması gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Küreselleşme Sürecinde Devlet ve Kamu Maliyesi: Uluslararası Maliye, Eren Çaşkurlu, Gazi Kitabevi, 2017.

 

MLY 406 Bitirme Ödevi (3-0) 3

Bu ders; öğrencilerin 4 yıl boyunca görülen derslerin konularından bir veya birkaçı üzerinde veya farklı bir yeni konu üzerinde araştırma yapmasını sağlamak, literatür taraması yoluyla bilgi ve dokümanı belirli bir disiplin içerisinde bir araya getirmesini sağlamak, elde edilen teorik ve deneysel bilgilerin bir tez halinde düzenlenmesini ve başkalarının da yararlanacağı bir biçimde sunulmasını içermektedir.

 

MLY 408 Mesleki İngilizce-II (3-0) 3

Bu derste; maliye biliminde yer alan İngilizce dilbilgisi ve kelimeler, metinleri okuyabilme, soruları cevaplayabilme, yazabilme ve konuşabilme gibi konular ele alınacaktır.

 

MLY 410 Dünya Ekonomisi (3-0) 3

Bu derste; dünya ekonomisindeki gelişmeler, küreselleşme ve ekonomik krizler gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Kriz Ekonomisi, Nouriel Roubini, Pegasus Yayınları, 2017.

 

MLY 412 Regülasyon Teorisi ve Uygulamaları (3-0) 3

Bu derste; regülasyon kavramı ve kapsamı, ekonomik sistemde regülasyon teorileri ve uygulamaları gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Devlet ve Piyasa: Regülasyon Teorisine Giriş, Fuat Oğuz, Seçkin Yayıncılık, 2011.

 

MLY 414 Türk Siyasal Hayatı (3-0) 3

Bu derste; Türk Siyasal Hayatından örnekler, gelişim süreci, toplumsal etkileri gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Türk Siyasal Hayatı, Ali Yaşar Sarıbay-Ersin Kalaycıoğlu, Sentez Yayım Dağıtım, 2016.

 

MLY 416 Para ve Sermaye Piyasaları (3-0) 3

Bu derste; Para ve Sermaye Piyasası alanında küresel gelişmeler ve sorunlar, güncel ekonomik, finansal okur yazarlık, türev ürünler gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Para ve Sermaye Piyasaları, Metin Coşkun, Detay Yayıncılık, 2010.

 

MLY 418 İstikrar Politikaları (3-0) 3

Bu derste; İstikrar Politikası kavramları ve kapsamı, tarihte görülen istikrarsızlık örnekleri, enflasyon, hiperenflasyon, kronik yüksek enflasyon, geçiş ekonomileri enflasyonları, ortodoks ve heterodoks programlar, IMF istikrar programları ve popülist istikrar programları gibi konular ele alıncaktır.

Ders Kitabı: Değişim-İstikrar ve Bütçe Politikaları, Esra Demircan-Meliha Ener, Ekin Basım Yayın, 2009.

 

MLY 420 Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar (3-0) 3

Bu derste; güncel mali sorunların kavramları ve kapsamı, güncel mali sorunların dünya ve Türkiye örnekleri gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar, Mehmet Şahin-Turgay Berksoy, Seçkin Yayıncılık, 2014.

 

MLY 422 Vergi Ceza Hukuku (3-0) 3

Bu derste; hukuk sistemi içinde mali kabahat ve suçlar, ceza hükümleri gibi konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Vergi Ceza Hukuku, Doğan Şenyüz, Ekin Basım Yayın, 2015.